ปรัชญา

สุวิชฺชา โลกวฑฺฒนา

ผู้รู้ดีสร้างโลกให้เจริญ