คลิกที่นี่..เพื่อเผยแพร่ผลงาน
คลิกเพื่อดูผลงาน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ เล่มที่ 1 ปัญหาที่ฉันสนใจในชุมชน ประกอบผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดเชิงออกแบบที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ***** ครูปนัดดา หล้าคำ

เอกสารประกอบการเรียน ชุดที่ 1 ระบบและการเปลี่ยนแปลงของสาร ประกอบผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาตร์ เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ***** ครูปนัดดา หล้าคำ

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ***** นางสาววรางคณา  พุฒพันธ์

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E เรื่อง  อัตราส่วน  สัดส่วนและร้อยละ  วิชาคณิตศาสตร์ 2  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
***** นางสาวสุพรรณี สมเสนา

รายงานผลการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ***** นายก่อพงศ์ พรหมทา

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ด้วยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นเรียน ของนักเรียนโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ***** นายก่อพงศ์ พรหมทา

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยวิธีการอ่าน แบบ SQ4R รายวิชาเพิ่มเติม การอ่าน ท21201 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ***** นายรัชชานนท์  บุญเฮ้า

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติโดยใช้เทคนิคแบบ PBL: Problem Based Learning เรื่องการสร้างเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
***** นางสาวพัชรินทร์ ใจเที่ยง

รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ *****  นางธนิกานต์  ไขแสง 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ การใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิด แก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ***** นายปรีดา คูณวงษ์
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง มวลอะตอม

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและพันธะเคมี โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ***** นายปรีดา คูณวงษ์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้-เรื่อง-การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียน เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 *****  นางสถาพร ทำทอง

การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด *****  นางสถาพร ทำทอง

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนเต็มโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก ที่เน้นการจัดกระทำกับสื่อรูปธรรม เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ***** นางสาวสุพัฒตา  ศรีเมือง

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับการใช้เกมส์ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ และความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 //  นางสาวสุพัฒตา  ศรีเมือง

ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค ผังกราฟิก (Graphic organizers) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ***** นางชิดชนก   คำทาสี

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏี Constructivism ร่วมกับแนวการสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ***** นางชิดชนก คำทาสี 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบแบบฝึกทักษะ วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
***** นายฐิติวิวัฒน์   เดชกุญชร

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดเชิงออกแบบ ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
***** นางปนัดดา หล้าคำ

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ***** นายประกาศิต จินดาศรี

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้กระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ 5Es สำหรับนักเรียนช้นั มธัยมศึกษาปีที่ 3 ***** นางญาณิศา คูณวงษ์

รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสื่อประสมเรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์ 3 รหัสวิชา ว30203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ***** นางสุทิศา ไชยโชติ

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยการใช้ชุดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการ สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่อง เคมีอินทรีย์ รายวิชา เคมี 5 รหัสวิชา ว30225 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ***** นายวิเชียร ไชยโชติ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์วิชาสุขศึกษา 5 สำหรับนกัเรียนช้นั มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ***** นายสมภพ โคตพันธ์

การพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบแบบฝึกทักษะวิชาพลศึกษา (ฟุตบอล) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ***** นายสมภพ โคตพันธ์

แบบฝึกฟุตซอล การเคลื่อนที่เบื้องต้นกีฬาฟุตบอล

การพัฒนาบุคลากรครูเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ แบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ***** นายศึก ลูกอินทร์

การพัฒนาบุคลากรครูเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ แบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ *****นายศึก ลูกอินทร์

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซี กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไพรบึง วิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ *****ครูสลาวฒิ ดาราช

เอกสารประกอบการเรียน การเขียนผังงานและอัลกอริทึม *****ครูสลาวุฒิ ดาราช