เพลงมาร์ช

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม (พ.บ.ค.) 
คำร้อง : สนั่น ไสว
ทำนอง : สุพจน์ ขุนชาญชาติ

       ไพรบึงวิทยา(คม)สถาบันที่ลือนาม      ทุกเขตคามต่างศรัทธาและมุ่งหมาย
ส่งลูกหลานมาเล่าเรียนทั้งหญิงชาย           ด้วยจุดหมายเป็นคนเก่งและคนดี
       เราเหล่านักเรียนไพรบึงวิทยาคม        ชื่นชมปรีดิ์เปรมเกษมศรี
รักเกียรติวินัยรักสามัคคี                          รัก พ.บ.ค. แห่งนี้ที่อวยวิชา
      ** น้ำเงินแสดขาวงามเด่นเป็นสง่า        ราชพฤกษาให้ร่มเงาเย็นสดใส
หลวงพ่อไพรบึงสัญลักษณ์ประจำใจ          เราเทิดทูนไว้ด้วยจิตใจบูชา
     ไพรบึงวิทยา(คม)สถาบันที่เกรียงไกร   กล่อมเกลาเราให้รักชาติศาสนา
รักกษัตริย์ รักการเรียน รักการกีฬา            ไพรบึงวิทยา(คม) สถาพร ไชโย
(ทั้งหมด** ซ้ำ 2 ครั้ง)