ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ระหว่างวันที่ 12-30 กรกฎาคม 2564)
นักเรียนศึกษาเนื้อหา และปฏิบัติตามที่ครูประจำวิชานัดหมายวิธีการส่งงาน (เรียนออนไลน์ที่บ้าน)

นักเรียนทุกคน ตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชา และครูผู้สอน ก่อนคลิก…

รหัสวิชาชื่อวิชาห้องครูผู้สอน
ว30288การเขียนโปรแกรมภาษา 1 (คลิก)ม.5/1 – ม.5/6คุณครูพัชรินทร์ ใจเที่ยง
ว32102การออกแบบและเทคโนโลยี 2 (คลิก)ม.5/1 – ม.5/6คุณครูพัชรินทร์ ใจเที่ยง
พ32101สุขศึกษาและพลศึกษา 3 (คลิก) ม.5/1 – ม.5/6คุณครูบรรจบ ลำดวน
ท32101ภาษาไทย 3
1.หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว (คลิก)
2.การอ่านบทร้อยกรองประเภทโคลง (คลิก)
ม.5/1 – ม.5/6คุณครูวริยา พันวิสู
ว30223เคมี 3
1.ใบงานที่ 1 (คลิก)
2.ใบงานที่ 2 (คลิก)
ม.5/4 – ม.5/6คุณครูประกายเพชร บุญเกิด
ว32101วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี)
1.ใบงานที่ 1 (คลิก)
2.ใบงานที่ 2 (คลิก)
ม.5/5 – ม.5/6คุณครูประกายเพชร บุญเกิด
ง30213โครงงานอาชีพคหกรรม (คลิก)ม.5/2คุณครูจินตนา คงเสนะ
ศ32101ศิลปะ 3 (คลิก)ม.5/1 – ม.5/6คุณครูศุภชัย บุญทาทอง
อ32101ภาษาอังกฤษ 3 (คลิก)ม.5/1 – ม.5/6คุณครูฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชร
ค32101คณิตศาสตร์ 3 (คลิก)
1.ใบงานที่ 1(คลิก) วิดีโอ (คลิก)
2.ใบงานที่ 2 (คลิก) วิดีโอ (คลิก)
ม.5/1 – ม.5/6คุณครูวรพรรณ โพธิ์คง
ท32201การเขียนภาษาไทย
1.แบบฝึกทักษะที่ ๑ โวหารที่ใช้ในการเขียน (คลิก)
2.โวหารภาพพจน์ (คลิก)
3.แบบฝึกทักษะการเขียนบรรยาย
4.แบบทดสอบการเขียน
ม.5/1คุณครูอาลิตตา เหมเกียรติกุล
ท32201การเขียนภาษาไทย (คลิก)ม.5/2 – ม.5/3 คุณครูสถาพร สุวรรณเสาร์
ค32201เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 3 (คลิก)ม.5/4 – ม.5/6คุณครูอนุวัต บุญร่วม
คุณครูรศเรศ สิทธิไชยากุล (ครูพี่เลี้ยง)
ว30203ฟิสิกส์ 3 (คลิก)ม.5/4 – ม.5/6คุณครูสุทิศา ไชยโชติ
อ32201ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 (คลิก)ม.5/3คุณครูนปภัช พัดบุบผา
คุณครูชิดชนก คำทาสี (ครูพี่เลี้ยง)
ง30253ช่างเสริมเสวย 3 (คลิก)ม.5/2คุณครูเสาวภา พรหมทา
อ30203ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
demonstrative-pronouns

ม.5/2-ม.5/6Ms.Bokomge Relindise (ครูชาวต่างประเทศ)
ศ30223การปฏิบัติดนตรีสากลตามความถนัด1 (คลิก)ม.5/3(ดนตรี)คุณครูธันพร สังข์แก้ว
ว32102ประวัติศาสตร์ 3 (คลิก)ม.5/1 – ม.5/6คุณครูธีรพล โททัสสะ
ง30205อาหารไทย 9 (SBMLD) คลิกม.5/1 – ม.5/3คุณครูปิ่นอนงค์ เสนคราม
คุณครูจินตนา คงเสนะ (ครูพี่เลี้ยง)