ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เริ่มใช้วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 (เรียนออนไลน์)

ระดับชั้นห้องห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1ม.1/1 – ม.1/4ม.1/5-ม.1/7
มัธยมศึกษาปีที่ 2ม.2/1-ม.2/4ม.2/5-2/7
มัธยมศึกษาปีที่ 3ม.3/1-ม.3/4ม.3/5-ม.3/6
มัธยมศึกษาปีที่ 4ม.4/1-ม.4/3ม.4/3-ม.4/6 ม.4/7
มัธยมศึกษาปีที่ 5ม.5/1-ม.5/3ม.5/3-ม.5/5 ม.5/6
มัธยมศึกษาปีที่ 6ม.6/1-ม.6/3ม.6/3-ม.6/5 ม.6/6

ตารางสอนคุณครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เริ่มใช้วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 (สอนออนไลน์)

กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย1 ภาษาไทย2สุขศึกษาและพลศึกษา
คณิตศาสตร์1 คณิตศาสตร์2ศิลปะ1 ศิลปะ2
วิทยาศาสตร์ฯ1 วิทยาศาสตร์ฯ2 วิทยาศาสตร์ฯ3 วิทยาศาสตร์ฯ4การงานอาชีพ
สังคมศึกษาฯ1 สังคมศึกษาฯ2ภาษาต่างประเทศ1 ภาษาต่างประเทศ2 ภาษาต่างประเทศ3