ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


นางสาวจินตนา คงเสนะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางเสาวภา พรหมทา

นายวัฒนะ สะดวก

นางอำพร สะดวก