ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


นางสาวจินตนา คงเสนะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางเสาวภา พรหมทา

นายวัฒนะ สะดวก

นางอำพร สะดวก