ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1
นางเสาวภา พรหมทา
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ1/2564
2
นายวัฒนะ สะดวก
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ1/2564
3
นางอำพร สะดวก
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ1/2564
4
นางสาวจินตนา คงเสนะ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
5นายปัณณทัต ผิวงามนักศึกษาฝึกประสบการณ์ครูพี่เลื้ยง/นางเสาวภา พรหมทา
6นางสาวปิ่นอนงค์ เสนครามนักศึกษาฝึกประสบการณ์ครูพี่เลี้ยง/นางสาวจินตนา คงเสนะ