ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นายกฤตชัย แป้นโสมครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2566
2นายวุฒิเกรียงไกร ใจแจ้งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2566
3นายสมภพ โคตพันธ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2566
4นายบรรจบ ลำดวนครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11