ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นายกฤตชัย แป้นโสมครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2นายวุฒิเกรียงไกร ใจแจ้งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
3นายสมภพ โคตพันธ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
4นายบรรจบ ลำดวนครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
5นายชนินทร์ น้อยพินิจนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ
6นางสาวสุธิตา เบ้าทองนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ
7นายคณิศร เจียงแก้วนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ
8นางสาวเจตสุภาพ สุขกายนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ
9นายโสภณ พันธ์แก่นนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11