ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
2นายโชคชัย สามสีครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
3นายสาริศฐ์ คำทาสีครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
4นางณิชาภัทร พิมสอนครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
5นางธนิกานต์ ไขแสงครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
6นายธีรพล โททัสสะครู วิทยฐานะครูชำนาญการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
7นายเอกอรุณ ประอางครู
8นางสาวทัศนีพร แสนสุขครู
9นางสาวปาลีรัตน์ สายมณีวงศ์ครู
10นางสาวจารุวรรณ สาลิกานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาเอกสังคมศึกษา/ ครูสาริศฐ์ คำทาสี ครูพี่เลี้ยง
11นางสาวสายรุ้ง บุญจูงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาเอกสังคมศึกษา/ ครูอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์ ครูพี่เลี้ยง
12นายณัฐวัฒน์ บำเพ็ญนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาเอกสังคมศึกษา/ ครูธนิกานต์ ไขแสง ครูพี่เลี้ยง