ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นายรณชัย ชัยสิทธิ์ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2นายสมโภช พิมสอน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2563
3นายศุภชัย บุญทาทองครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2563
4นางสาวธันยพร สังข์แก้วครูจ้างตามภารกิจ1/2563
5นายสุขสวัสดิ์ คำผางครู1/2563
6นายเจษฎา คำภานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเอกดนตรี / ครูรณชัย ชัยสิทธิ์ ครูพี่เลี้ยง