ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นายรณชัย ชัยสิทธิ์ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
2นายสมโภช พิมสอน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2564
3นายศุภชัย บุญทาทองครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2564
4นางสาวธันยพร สังข์แก้วครูจ้างตามภารกิจ2/2564
5นายสุขสวัสดิ์ คำผาง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 2/2564