ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งภาคเรียน/ปีการศึกษา
1นางชิดชนก คำทาสีครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2562
2นายฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชรครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2562
3นางสาวสุวรรณดี ลาคำครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2562
4นางสาววรางคณา พุฒพันธ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2562
5นายธานินทร์ บัวเข็มครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2562
6นางสุปราณี พอกพูนครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2562
7นางปัทมนันท์ โททัสสะครู วิทยฐานะครูชำนาญการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
8นางกฤตยา เลิศศรีครู1/2562
9Mr.Ebot Abelครูชาวต่างประเทศ1/2562
10Mr.Akem Divineครูชาวต่างประเทศ1/2562
11นางสาวณัฎฐนิช ไชยมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1/2562
12นางสาวสรณีย์ แสงสว่างนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1/2562

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9