ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นางชิดชนก คำทาสีครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2563
2นายฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชรครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2563
3นางสาวสุวรรณดี ลาคำครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2563
4นางสาววรางคณา พุฒพันธ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
5นายธานินทร์ บัวเข็มครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2563
6นางสุปราณี พอกพูนครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2563
7นางปัทมนันท์ โททัสสะครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2563
8นางกฤตยา เลิศศรีครู1/2563
9นางสาวบัวลิน พันธ์แก่นครู1/2563
10Ms.Bokome Relindise Etingครูชาวต่างประเทศ1/2563
11Mr.Alfres-ojong-Aครูชาวต่างประเทศ1/2563

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11