ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งภาคเรียน/ปีการศึกษา
1นางชิดชนก คำทาสีครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ1/2565
2นายฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชรครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2565
3นางสาวสุวรรณดี ลาคำครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2565
4นางสาววรางคณา พุฒพันธ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2565
6นางสุปราณี พอกพูนครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2565
7นางปัทมนันท์ โททัสสะครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2565
8นางกฤตยา เลิศศรี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
9นางสาวบัวลิน พันธ์แก่น ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 1/2565
10นางสาวกรรณิการ์ บุญร่วมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1/2565
11นางสาวเจนจิรา ใจมั่นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1/2565

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11