ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งภาคเรียน/ปีการศึกษา
1นางชิดชนก คำทาสีครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ2/2565
2นายฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชรครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2565
3นางสาวสุวรรณดี ลาคำครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2565
4นางสาววรางคณา พุฒพันธ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ2/2565
5นางสุปราณี พอกพูนครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2565
6นางปัทมนันท์ โททัสสะครู วิทยฐานะครูชำนาญการ2/2565
7นางกฤตยา เลิศศรี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
8นางสาวบัวลิน พันธ์แก่น ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 2/2565
9นางสาวกรรณิการ์ บุญร่วมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2/2565
10นางสาวเจนจิรา ใจมั่นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2/2565

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11