ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นางชิดชนก คำทาสีครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
2นายฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชรครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
3นางสาวสุวรรณดี ลาคำครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
4นางสาววรางคณา พุฒพันธ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
5นายธานินทร์ บัวเข็มครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
6นางสุปราณี พอกพูนครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
7นางปัทมนันท์ โททัสสะครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
8นางกฤตยา เลิศศรีครู
9นางสาวบัวลิน พันธ์แก่นครู
10Ms.Bokome Relindise Etingครูชาวต่างประเทศ
11Mr.Alfres-ojong-Aครูชาวต่างประเทศ