ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งภาคเรียน/ปีการศึกษา
1นางอรชร โคตพันธ์ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ1/2562
2นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุลตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2562
3นายญาณิศา คูณวงษ์ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2562
4นางสุพรรณี สมเสนาตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
5นางสาวอาริยา สำนักนิตย์ตำแหน่ง ครู 1/2562