ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งภาคเรียน/ปีการศึกษา
1นางอรชร โคตพันธ์ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ2/2562
2นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุลครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2562
3นายญาณิศา คูณวงษ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ2/2562
4นางสุพรรณี สมเสนาครู วิทยฐานะครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
5นางสาวอาริยา สำนักนิตย์ครู 2/2562