ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งภาคเรียน/ปีการศึกษา
1นางอรชร โคตพันธ์ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ2/2564
2นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุลครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2564
3นายญาณิศา คูณวงษ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2564
4นางสุพรรณี สมเสนาครู วิทยฐานะครูชำนาญการ2/2564
5นางสาวอาริยา สำนักนิตย์ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
6นางวรพรรณ โพธิ์คง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 2/2564
7นายวิระชน สีดำ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 2/2564
8นางสาวดารุณี ไพรบึงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาเอกคณิตศาสตร์
9นางสาววชิราภรณ์ เกษอินทร์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาเอกคณิตศาสตร์
10นายอนุวัต บุญร่วมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูพี่เลี้ยง / นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุล