ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นางอรชร โคตพันธ์ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
2นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุลครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
3นายญาณิศา คูณวงา์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
4นางสุพรรณี สมเสนาครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
5นางสาวอาริยา สำนักนิตย์ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
6นางวรพรรณ โพธิ์คงครู
7นายวิระชน สีดำครู
8นางสาวณัฐริกา สุภาพันธ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาเอกคณิตศาสตร์
9นางสาวสุดารัตน์ หนองไร่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาเอกคณิตศาสตร์
10นางสาวจันจิรา ไชยโชตินักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาเอกคณิตศาสตร์
11นางสาวกาญจนา ฤทธิชนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิชาเอกคณิตศาสตร์