ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือก เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ปีการศึกษา 2563


ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบจัดชั้นเรียน (สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง)

แผนผังห้องสอบ


ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4


รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4