ตารางเรียนออนไลน์ ( 18 พฤษภาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 )

ตารางสอนออนไลน์คุณครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้


ตารางเรียนออนไลน์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/6

ตารางเรียนออนไลน์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/6

ตารางเรียนออนไลน์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/6

ตารางเรียนออนไลน์
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/5

ตารางเรียนออนไลน์
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/5

ตารางเรียนออนไลน์
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/5

ตารางเรียนออนไลน์ การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ( 18 พฤษภาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 )