ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาคเรียน/ปีการศึกษา
1นางปนัดดา หล้าคำครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ2/2566
2นายปรีดา คูณวงษ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2566
3นางสาวชลธิดา เชื้อพรมธรรมครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ2/2566
4นายสมัย บัวหยาดครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2566
5นางนัชนาภรณ์ ชัยสารดำรงพัฒน์ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ2/2566
6นายวิเชียร ไชยโชติครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
7นางสุทิศา ไชยโชติครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2566
8นางสุจิภา วงศ์วรรณา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 2/2566
9นางสาวพัชรินทร์ ใจเที่ยงครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ2/2566
10นางสาวจันจิรา จงรักษ์ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ2/2566
11นางพรรณา ใสกระจ่างครู วิทยฐานะครูชำนาญการ2/2566
12นางเพ็ชรมณี เลิศวีระธีรพลธ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ2/2566
13นางสาวลัดดา อายุวงศ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ2/2566
14นางสาวรัชนีกร ละอองทองครู วิทยฐานะครูชำนาญการ2/2566
15นางสาวประกายเพชร บุญเกิดครู วิทยฐานะครูชำนาญการ2/2566

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11