ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นางปนัดดา หล้าคำครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2562
2นายปรีดา คูณวงษ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2562
3นางสาวชลธิดา เชื้อพรมธรรมครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2562
4นายสมัย บัวหยาดครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2562
5นางนัชนาภรณ์ ชูใจครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2562
6นายสุรสิทธิ์ สัญญารัตน์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
7นายวิเชียร ไชยโชติครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2562
8นายเฉลิมศักดิ์ มะลิงามครู1/2562
9นางสุทิศา ไชยโชติครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2562
10นางสุจิภา วงศ์วรรณาครู 1/2562
11นางสาวพัชรินทร์ ใจเที่ยงครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2562
12นางสาวจันจิรา จงรักษ์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ1/2562
13นายถนอม ทิพมาตร์ครู1/2562
14นางพรรณา ใสกระจ่างครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2562
15นายศรัณย์กร พิศรครู วิทยฐานะครูชำนาญการ1/2562

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10