ปีการศึกษา 2563ภาคเรียนที่ 1
อาจารย์ใหญ่ระัดบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรัญ
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนางธมณ ชมภูวงษ์
ครูใหญ่นางอรชร โคตพันธ์
ผู้ช่วยครูใหญ่นายกฤตชัย แป้นโสม
กิจการระดับชั้นนายปรีดา คูณวงษ์
วิชาการระดับชั้นนางพรรณา ใสกระจ่าง
งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้นนางสาวทัศนีพร แสนสุข
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1นางสาวสถาพร ทำทอง , นางพรรณา ใสกระจ่าง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2นางสาววรางคณา พุฒพันธ์ , นายกฤตชัย แป้นโสม , นางสาวอรปรียา บุญร่วม
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3นางสาวทัศนีพร แสนสุข
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4นางสาวธันยาพร สังข์แก้ว
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5นายถนอม ทิพมาตร์ , นางสาวกาญจนา ฤทธิชน
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6นายปรีดา คูณวงษ์ , นางสาวกุสุมา พุทธรักษ์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7นายเฉลิมศักดิ์ มะลิงาม