ปีการศึกษา 2564ภาคเรียนที่ 1
อาจารย์ใหญ่ระัดบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรัญ
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนางธมณ ชมภูวงษ์
ครูใหญ่นางอรชร โคตพันธ์
ผู้ช่วยครูใหญ่นายกฤตชัย แป้นโสม
กิจการระดับชั้นนายปรีดา คูณวงษ์
วิชาการระดับชั้นนางสาวลัดดา อายุวงศ์
งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้นนางปัทมนันท์ โททัสสะ
งานแนะแนวระดับชั้นนางพรรณา ใสกระจ่าง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (ภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่น)นางปัทมนันท์ โททัสสะ , นางสาวสถาพร สุวรรณเสาร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (การงานอาชีพ)นางสาววรางคณา พุฒพันธ์ , นายกฤตชัย แป้นโสม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 (ทัศนศิลป์)นางพรรณา ใสกระจ่าง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 (RBL)นางนัชนาภรณ์ ชัยสารดำรงพัฒน์ ,
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 (วิทย์-คณิต)นายปรีดา คูณวงษ์ , นศท.พลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 (วิทย์-คณิต)นายสุรสิทธิ์ สัญญารัตน์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 (PSMT,SMT)นางสาวลัดดา อายุวงศ์ , นางสาวดารุณี ไพรบึง