ปีการศึกษา 2562ภาคเรียนที่ 2
ครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนายเรืองยศ สุภาว์
ผู้ช่วยครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนางอาลิตตา เหมเกียรติกุล
ครูใหญ่นายโชคชัย สามสี
ผู้ช่วยครูใหญ่นางสาวจินตนา คงเสนะ
กิจการระดับชั้นนายธีรพล โททัสสะ
วิชาการระดับชั้นนางจุฑารัตน์ ทองตีฆา
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/1นางสุปราณี พอกพูน , นายธีรพล โททัสสะ
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/2นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีนาค , นางสาวศศิธร สายแก้ว
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/3นางสาวลัลลนา บัวศรี
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/4นายบรรจบ ลำดวน , นางสาวจินตนา คงเสนะ
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/5นางญาณิศา คูณวงษ์ , นางจุฑารัตน์ ทองตีฆา
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/6นายเอกอรุณ ประอาง