ปีการศึกษา 2563ภาคเรียนที่ 1
ครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนายเรืองยศ สุภาว์
ผู้ช่วยครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนางอาลิตตา เหมเกียรติกุล
ครูใหญ่นายโชคชัย สามสี
ผู้ช่วยครูใหญ่นางสาวจินตนา คงเสนะ
กิจการระดับชั้นนายธีรพล โททัสสะ
วิชาการระดับชั้นนางญาณิศา คูณวงษ์
งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้นนางจุฑารัตน์ ทองตีฆา
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1นางสาวจันจิรา จงรักษ์ , นางสาวเมธาพร นวลแสง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2นางปนัดดา หล้าคำ , นางสาวอาทิตยา วงษ์นิล
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3นางญาณิศา คูณวงษ์ , นางสาวสุดารัตน์ หนองไ่ร่
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4นายบรรจบ ลำดวน
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5นายสุขสวัสดิ์ คำผาง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6นายธีรพล โททัสสะ , นางสาวจินตนา คงเสนะ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7นางจุฑารัตน์ ทองตีฆา
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8นางสุปราณี พอกพูน