ปีการศึกษา 2564ภาคเรียนที่ 1
ครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนายเรืองยศ สุภาว์
ผู้ช่วยครูใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนางอาลิตตา เหมเกียรติกุล
ครูใหญ่นายโชคชัย สามสี
ผู้ช่วยครูใหญ่นางสาวจินตนา คงเสนะ
กิจการระดับชั้นนายธีรพล โททัสสะ
วิชาการระดับชั้นนางสุปราณี พอกพูน
งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนระดับชั้นนายบรรจบ ลำดวน
งานแนะแนวระดับชั้นนางปนัดดา หล้าคำ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 (SMT)นางญาณิศา คูณวงษ์ , นางสาวจินตนา คงเสนะ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 (RBL)นางสุปราณี พอกพูน , Mr.Ayuk Alfred
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3นางสาวบัวลิน พันธ์แก่น , นางปนัดดา หล้าคำ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4นางจุฑารัตน์ ทองตีฆา , นางสาวปิ่นอนงค์ เสนคราม
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5นายบรรจบ ลำดวน , นายจักรพันธ์ สระบัวทอง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6นายสุขสวัสดิ์ คำผาง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7นางสาวรัชนีกร ละอองทอง , นายธีรพล โททัสสะ