ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
อาจารย์ใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนายเรืองยศ สุภาว์
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนางอาลิตตา เหมเกียรติกุล
ครูใหญ่นายสาริศฐ์ คำทาสี
ผู้ช่วยครูใหญนายวุฒิเกรียงไกร ใจแจ้ง
กิจการระดับชั้นนายประสบพร ชูชื่น
วิชาการระดับชั้นนางสาวบัวลิน พันธ์แก่น
งานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนนางสาวสุพรรณี สมเสนา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1นางธนิกานต์ ไขแสง , นายณัฐวัฒน์ บำเพ็ญ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2นางสุจิภา วงศ์วรรณา , นางสาวนุชจรี นันทสิงห์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3นางสาวบัวลิน พันธ์แก่น , นายวุฒิเกรียงไกร ใจเแจ้ง , นางสาวกานดา ไพรบึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4นายประสบพร ชูชื่น , นางสาวจารุวรรณ สาริกา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5นางสุพรรณี สมเสนา , นางสาวณัฐริกา สุภาพันธ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6นางกฤตยา เลิศศรี , นายศุภชัย บุญทาทอง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีนาค

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9