คณะผู้บริหารนายสุจินต์ หล้าคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
นายเรืองยศ สุภาว์
รองผู้อำนวยการนางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรัญ
รองผู้อำนวยการ


นางอาลิตตา เหมเกียรติกุล
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ