นายสุจินต์ หล้าคำตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
นายเรืองยศ สุภาว์ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยฐานะรองผู้อำนวยชำนาญการพิเศษ
นางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรัญตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยฐานะรองผู้อำนวยชำนาญการพิเศษ
นางธมณ ชมภูวงค์ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยฐานะรองผู้อำนวยชำนาญการ
นางอาลิตตา เหมเกียรติกุลตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา