ฝ่ายบริหาร
ปีการศึกษา 2566
นายสุจินต์ หล้าคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
กลุ่มบริหารงานอำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางนริศรารัตน์ ชัยภูริโภคหิรัญ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชา
นางธมณ ชมภูวงค์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ
ชำนาญการ
นางอาลิตตา เหมเกียรติกุล
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการหัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นางเสาวภา พรหมทา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นายวัฒนะ สะดวก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นายสาริศฐ์ คำทาสี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนรวมโดยใช้โรงเรียนเล็กเป็นฐาน (SBM) ในรูปแบบ “โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่” ปีการศึกษา 2566

ครูใหญ่ ม.1ครูใหญ่ ม.2ครูใหญ่ ม.3ครูใหญ่ ม.4ครูใหญ่ ม.5ครูใหญ่ ม.6
นายอนุสิษฐ์ ถาสอสุด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสุปราณี พอกพูน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางอำพร สะดวก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
นายปรีดา คูณวงษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายสมภพ โคตพันธ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางชิดชนก คำทาสี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสุขศึกษาและพลศึกษา
นางจุฑารัตน์ ทองตีฆา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางวรพรรณ โพธิ์คง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายวิเชียร ไชยโชติ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายเอกอรุณ ประอาง
ตำแหน่ง ครู
นายบรรจบ ลำดวน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ศิลปะการงานอาชีพภาษาต่างประเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายสุขสวัสดิ์ คำผาง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวจินตนา คงเสนะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางกฤตยา เลิศศรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวพัชรินทร์ ใจเที่ยง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีกิจกรรมยุวกาชาดผู้บำเพ็ญประโยชน์ทักษะชีวิตรักษาดินแดน
นนางธัญญาพร ทองมนต์
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
นางธนิกานต์ ไขแสง
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด
นางสุทิศา ไชยโชติ
หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
นายสมภพ โคตพันธ์
หัวหน้ากิจกรรมทักษะชีวิต
นายรณชัย ชัยสิทธิ์
หัวหน้ากิจกรรมรักษาดินแดน