ทำเนียบคณะผู้บริหาร

นายสุจินต์  หล้าคำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม