อักษรย่อ พ.บ.ค.
มงคลงาม 3 อักษร

พ. พัฒนา ความรู้ สู้ฝึกฝน
บ.บังคับตน หลีกอบาย ไม่ลุ่มหลง
ค. คุณธรรม ประจำใจ ให้มั่นคง
“พ.บ.ค. อักษรตรง มงคลงาม