” น้ำเงิน แสด ขาว “

สีน้ำเงิน หมายถึง ความหน่ักแน่นแห่งจิตใจที่มอบความรัก และความกตัญญูต่อสถาบันการศึกษามิจืดจาง

สีแสด หมายถึง ความปราดเปรื่องทางปัญญา และสง่างามแห่งบุคลิกภาพ

สีขาว หมายถึง ความเป็นผู้ใฝ่ประพฤติในคุณธรรมแห่งความสามัคคี มีวินัยและใจซื่อสัตย์