• สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • จัดสภาพแวดล้อม แหล่งการเรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ
  • จัดการศึกษาเสริมสร้างเด็กให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • เสริมสร้างการร่วมมือจากทุกภาคส่วน