โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษา
พัฒนาเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เน้นการมีส่วนร่วม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนำสู่มาตรฐาน