จิตใจงาม ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่เสียสละ

จิตใจงาม

เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขไม่เป็นผู้เบียดเบียนผู้อื่นและเป็นผู้มีเมตตา กรุณาความรู้ดี

ความรู้ดี

นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ สามารถวิเคราะห์หาเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มีวินัย

มีความประพฤติดี มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซื่อสัตย์ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ

ใฝ่เสียสละ

การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนน้อย เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ส่วนใหญ่หรือทำให้คนส่วนมากเป็นสูข