จิตใจงาม ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่เสียสละ

“จิตใจงาม”
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขไม่เป็นผู้เบียดเบียนผู้อื่น
และเป็นผู้มีเมตตา กรุณา

ความรู้ดี
นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ สามารถวิเคราะห์หาเหตุผล
เชิงวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มีวินัย
มีความประพฤติดี มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซื่อสัตย์ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ

ใฝ่เสียสละ
การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนน้อย เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ส่วนใหญ่หรือทำให้คนส่วนมากเป็นสูข