คุณครูธนิกานต์ ไขแสง

ชื่อเรื่อง  รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้วิจัย   นางธนิกานต์  ไขแสง 

ปีที่พิมพ์   2561.

 บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยการใช้บทเรียนสำเร็จรูปที่จัดทำขึ้น

          ประชากร  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน  38  คน ที่กำลังเรียนอยู่ในปีการศึกษา  2561  โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

          เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้น ได้แก่

  1. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
  2. แบบทดสอบย่อย ก่อนเรียน – หลังเรียน
  3. แบบสังเกตพฤติกรรม
  4. แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน
  5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ดำเนินการศึกษาโดยจัดทำบทเรียนสำเร็จรูป ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในสื่อบทเรียนสำเร็จรูป เมื่อจบบทเรียนนักเรียนทดสอบหลังเรียน ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนสำเร็จรูปทั้ง 8 เรื่อง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน         มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 63.72 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.49 ปรากฏว่า  ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าการทดสอบก่อนเรียนร้อยละ 23.77 แสดงว่าบทเรียนสำเร็จรูปที่สร้างและพัฒนาขึ้นทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นจริง ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น