วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2559-2563)  เป็นการกำหนดว่าโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมจะดำเนินไปทิศทางใด และเป็นเครื่องมือกำหนดแนวทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในระยะห้าปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.วิสัยทัศน์ (vision)

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม พัฒนาคุณภาพนักเรียนและครู ส่งเสริมหลักสูตรอาเซียน บริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม ห่างไกลยาเสพติด มุ่งสู่วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อมนำพาเศรษฐกิจพอเพียง

 2. พันธกิจ (mission)

1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่อาเซียน

2) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสู่ครูมืออาชีพ และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรอาเซียน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

4) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เน้นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

5) ส่งเสริมให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทย และสามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1) ผู้เรียนมีคุณภาพสู่อาเซียน

2) ผู้เรียนมีภูมิป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษา

3) ผู้เรียนมีความรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

4) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ

5) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรอาเซียนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีของอาเซียน

6) สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ที่ทันสมัยและเพียงพอ

7) สถานศึกษาจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

8) สถานศึกษามีการบริหารโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน