*คุณครูชิดชนก คำทาสี

 

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏี Constructivism ร่วมกับแนวการสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษา นางชิดชนก คำทาสี

น่วยงานที่สังกัด  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

ปีที่พิมพ์   2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบการจัดการ เรียนรู้ตามทฤษฏี Constructivism ร่วมกับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) เพื่อ ส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏี Constructivism ร่วมกับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบ การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏี Constructivism ร่วมกับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏี Constructivism ร่วมกับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) เพื่อส่งเสริมทักษะการพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 37 คน โดยมี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 แผน ๆ ละ 3 คาบ รวมทั้งหมด 18 คาบ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบภาคปฏิบัติ วัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เกณฑ์การประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัด การเรียนรู้ตามทฤษฏี Constructivism ร่วมกับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และการวิเคราะห์ เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏี Constructivism ร่วมกับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) เพื่อส่งเสริมทักษะ การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า การจัดการเรียนรู้ตาม ทฤษฏีConstructivism ร่วมกับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) เป็นการสร้าง กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สอนโดยใช้สิ่งเร้า เสริมแรง สร้างแรงจูงใจในการเรียน จัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เดิมเสริมต่อความรู้ใหม่ จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างนิสัยการใช้ภาษา เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและสังคม ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย ตนเอง ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับความรู้เดิม ส่งเสริมการใช้ภาษาพูดสื่อสารตาม สถานการณ์และความหมายที่เหมาะสม ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม เดี่ยว เป็นคู่ และเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร สภาพและปัญหา พบว่า นักเรียนมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ไม่สามารถพูด สื่อสารได้ ไม่สามารถนำความรู้หรือทักษะการพูดไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการสอนของครูไม่สามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ แนวการสอนของ ครูไม่เหมาะสมกับการสอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ น้อย มีทัศนคติไม่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ บริบทของนักเรียนไม่เอื้อในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร ไม่มีแรงจูงใจให้อยากพูดภาษาอังกฤษ และจากการสนทนากลุ่ม ครูผู้สอนมีความคิดเห็น ตรงกันว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏี Constructivism ร่วมกับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร (CLT) เหมาะสมกับการสอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และจากการสอบถามนักเรียน พบว่า ภาพรวมผลการสอบถามสภาพ ความต้องการ ด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด (Χ=4.75) 2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏี Constructivism ร่วมกับแนวการสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้น มีชื่อว่า “SAP-2C” ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 8 ด้าน คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4) ระบบสังคม 5) หลักการตอบสนอง 6) ระบบสนับสนุน 7) เงื่อนไขของการนำรูปแบบไปใช้ 8) การประเมินผล ในส่วนของขั้นตอนการจัด การเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Stimulation : S) ขั้นที่ 2 ขั้น รับความรู้ใหม่ (Acquiring Knowledge : K) ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกฝนเอาใจใส่ (Practicing : P) ขั้นที่ 4 ขั้น สรรค์สร้างและนำเสนอผลงานใหม่ (Creation & Presentation : C) ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปใส่ใจและ ประเมินผล (Conclusion & Evaluation : C) (SAP-2C) การประเมินผลรูปแบบ มีค่าประสิทธิภาพของ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 84.49/83.67 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ก่อนและหลังเรียนด้วย รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฏี Constructivism ร่วมกับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) มีคะแนนเฉลี่ยทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฏี Constructivism ร่วมกับแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) เพื่อส่งเสริมทักษะ การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 3 ด้านโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.74 )