ปีการศึกษา 2566
ระดับชั้นจำนวนนักเรียนชาย (คน)จำนวนนักเรียนหญิง (คน)จำนวนนักเรียนรวม (คน)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1100104204
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2104105209
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3116114230
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 476106182
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 54693139
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 655127182
รวม4976491,146

หน้า: 1 2 3