คุณครูชิดชนก คำทาสี

ชื่อเรื่อง   ผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค ผังกราฟิก (Graphic organizers) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษา   นางชิดชนก คำทาสี

น่วยงานที่สังกัด โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
ปีที่พิมพ์   2560

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก (Graphic organizers) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีความมุ่งหมายของการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก (Graphic organizers) ที่พัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ ความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก (Graphic organizers) 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก (Graphic organizers) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 38 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก (Graphic organizers) ที่พัฒนาความสามารถด้านการอ่าน ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 แผน รวมเวลาเรียน 12 คาบ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก (Graphic organizers) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และค่า t-test

ผลการวิจัยพบว่า

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก (Graphic organizers) ที่พัฒนา ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัย พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.98/82.89 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค ผังกราฟิก (Graphic organizers) ที่พัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค ผังกราฟิก (Graphic organizers) ที่พัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด