นายฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชร

ชื่อเรื่อง                การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบแบบฝึกทักษะ
                         วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
                         สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้รายงาน           นายฐิติวิวัฒน์   เดชกุญชร
หน่วยงานที่สังกัด     โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ
                           องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ปีที่วิจัย                 ปีการศึกษา 2559 – 2560