เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูเรวัต เอียดแก้ว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

ชื่อเรื่อง                         การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน วิชาสังคมศึกษา 5 เรื่อง หลักธรรม

                                    ทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย                            เรวัต  เอียดแก้ว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

สถานศึกษา                   โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ปีการศึกษา                   2560

บทคัดย่อ

            การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน วิชาสังคมศึกษา 5 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน วิชาสังคมศึกษา 5 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน วิชาสังคมศึกษา 5 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน วิชาสังคมศึกษา 5  เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 32 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่   ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

            ผลการวิจัยพบว่า

  1. ผลการหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน วิชาสังคมศึกษา 5 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 83.59/84.53  ตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน วิชาสังคมศึกษา 5 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน วิชาสังคมศึกษา 5 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 6 ในภาพ รวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

                               http://pbk.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/บทคัดย่อ.pdf