เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายศึก ลูกอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

Author Avatar

ไพรบึงวิทยาคม

0

Share post:

                                                                       บทคัดย่อ
หัวข้องานวิจัย การพัฒนาบุคลากรครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ

                     เพาะพันธุ์ปัญญาโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้วิจัย            นายศึก ลูกอินทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสภาพความต้องการ
การพัฒนาบุคลากรครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนา
บุคลากรครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 4) เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาบุคลากรครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) กลุ่มผู้ร่วมวิจัย จำนวน 65 คน ประกอบด้วย
ผู้อานวยการสถานศึกษา จำนวน 1 คน รองผู้อานวยการสถานศึกษา จำนวน 4 คน ครูผู้สอนโรงเรียน
ไพรบึงวิทยาคม จำนวน 65 คน 2) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มผู้ร่วมวิจัย
โรงเรียนไพรบึงวิยาคม จำนวน 60 คน 3) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญจำนวน 65 คน ประกอบด้วย 1) ครูพี่เลี้ยง
ที่ร่วมกากับ ติดตาม ให้คำปรึกษา และนิเทศในการดาเนินการพัฒนาบุคลากรครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้แบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 5 คน 2) กลุ่มครูผู้ร่วมวิจัย จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสังเกต
ประเด็นสนทนากลุ่ม และแบบสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ (%)
ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า Wilcoxon Signed Ranks Test และการ
วิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า
     1. จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสภาพความต้องการ การพัฒนาบุคลากรครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ต้องปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนบทบาทและวิธีสอน สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบแบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา แต่ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีความต้องการรูปแบบการพัฒนาบุคลากรครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
      2. รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีชื่อว่า ซีทีเออีเอเอ (CTAEAA Model) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ของครู มีผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้ และความสอดคล้องของรูปแบบการพัฒนาบุคลากรครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้อ ระหว่าง 0.80-1.00

     3. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า การฝึกอบรมส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา อยู่ในระดับมากที่สุด ครูพี่เลี้ยงและครูผู้รับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการใช้รูปแบบพัฒนาบุคลากรครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มีคะแนนสูงกว่า ก่อนการใช้รูปแบบพัฒนาบุคลากรครูเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา และครูผู้รับการอบรมมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา อยู่ในระดับมากที่สุด
     4. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาบุคลากรครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาบุคลากรครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ของครู อยู่ในระดับมากที่สุด และผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการ

จัดการเรียนรู้แบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา นักเรียนทุกระดับชั้น มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

https://pbk.ac.th/wp-content/uploads/2018/09/บทคัดย่อเพาะพันธ์-Copy.pdf

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูสมภพ โคตพันธ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ