เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูสลาวุฒิ ดาราช ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

Author Avatar

ไพรบึงวิทยาคม

0

Share post:

 

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อผู้วิจัย : นายสลาวุฒิ ดาราช
ปี พ.ศ. : 2560
การศึกษาเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไพรบึงวิยาคม อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไพรบึงวิยาคม อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน ไพรบึงวิยาคม อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไพรบึงวิยาคม อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ดาเนินการโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาการวิเคราะห์ กาหนดเป็นกรอบแนวคิด จัดสร้างเอกสารประกอบการเรียนการสอน นาเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญทาการประเมิน รวบรวมข้อมูลเพื่อทาการวิเคราะห์และสรุปผลนาไปปรับปรุงแก้ไข จัดสร้างเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ แบบฝึดหัดและใบงานประกอบใบความรู้ แบบทดสอบหลังเรียน นาไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 26 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินสาหรับผู้เชี่ยวชาญที่ประเมิน เอกสารประกอบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบหลังเรียนของเอกสารประกอบการเรียนการสอนแต่ละเล่ม แบบทดสอบประมวลความรู้หลังเรียน แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบทดสอบและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอน และนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซี รหัสวิชา ง 32201 ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า เอกสารประกอบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซีที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนเท่ากับ 80.51/81.65 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชารายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซี รหัสวิชา ง 32201 ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับ มาก

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายศึก ลูกอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายศึก ลูกอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม