ทำเนียบคณะผู้บริหาร

นายศึก  ลูกอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม