เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูอำพร สะดวก ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาการเรียนรู้ วิชาการผลิตไม้ประดับ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

                    สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

ชื่อผู้วิจัย       นางอำพร  สะดวก ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

                    โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

บทคัดย่อ

       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้ วิชาการผลิตไม้ประดับ สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ศึกษาทักษะการปฏิบัติงาน หลังผ่านการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และศึกษาความพึงพอใจต่อการ%E