เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูพงศ์วิพัฒน์ จุฬามณี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง            :  รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม

                          รหัสวิชา ง 30222 เรื่อง วัสดุ เครื่องมืองานช่างก่อสร้าง ที่เน้นการเรียนรู้

                          แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

                         อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อผู้วิจัย           : นายพงศ์วิพัฒน์  จุฬามณี

ปี พ.ศ.              : 2559

                   การศึกษาเพื่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม เรื่อง วัสดุ เครื่องมือ              งานช่างก่อสร้าง ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม เรื่อง วัสดุ เครื่องมืองานช่างก่อสร้าง ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไพรบึงวิยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) รายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม เรื่อง วัสดุ เครื่องมือ งานช่างก่อสร้าง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ และ 3) เพื่อศึกษา  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม เรื่อง วัสดุ เครื่องมืองานช่างก่อสร้าง ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไพรบึงวิยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ      

                 ดำเนินการโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการวิเคราะห์ กำหนดเป็นกรอบแนวคิด จัดสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) นำเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญทำการประเมิน รวบรวมข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์และสรุปผลนำไปปรับปรุงแก้ไข จัดสร้างเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบหลังเรียน นำไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 31 คน

                เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบหลังเรียนของชุดชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทดสอบประมวลความรู้หลังเรียน แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบทดสอบ แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอน และนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม รหัสวิชา ง 30222 ที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม เรื่อง วัสดุ เครื่องมือ งานช่างก่อสร้าง รหัสวิชา ง 30222 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 85.52/85.24 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม เรื่อง วัสดุ เครื่องมือ งานช่างก่อสร้าง รหัสวิชา ง 30222 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 28.23 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม เรื่อง วัสดุ เครื่องมือ งานช่างก่อสร้าง รหัสวิชา ง 30222  ที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับ มาก