หน้าแรกเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


 เรื่อง        การพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบแบบฝึก

               ทักษะวิชาพลศึกษา (ฟุตบอล) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียน

               สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  อ่านเพิ่มเติม

ชื่อผู้วิจัย   นายสมภพ  โคตพันธ์

ปีที่วิจัย     ปีการศึกษา 2558 – 2559   ดาวน์โหลดบทคัดย่อ  เอกสารประกอบการเรียนการสอน


 เรื่อง       การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้

               เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาสุขศึกษา 5

               สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  อ่านเพิ่มเติม

ชื่อผู้วิจัย   นายสมภพ โคตพันธ์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

               โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ปีที่วิจัย     2560 – 2561     ดาวน์โหลดบทคัดย่อ         เอกสารประกอบการเรียนการสอน


ชื่อเรื่อง          การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้

                       กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                       อ่านเพิ่มเติม

ผู้ศึกษา          นางญาณิศา  คูณวงษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

                      โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ปีที่พิมพ์        2561    ดาวน์โหลดบทคัดย่อ  


ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยการใช้ชุดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่อง เคมีอินทรีย์ รายวิชา เคมี 5 รหัสวิชา ว30225 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  อ่านเพิ่มเติม

สถานศึกษา    โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

ผู้วิจัย             นายวิเชียร  ไชยโชติ

ปีการศึกษา      2560   ดาวน์โหลดบทคัดย่อ


ชื่อเรื่อง           รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสื่อประสมเรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์ 3

                       รหัสวิชา  ว30203 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

                       อ่านเพิ่มเติม

สถานศึกษา     โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

ผู้วิจัย             นางสุทิศา  ไชยโชติ

ปีการศึกษา       2560   ดาวน์โหลดบทคัดย่อ  ข่าวการศึกษา kruwandee


ข่าวการศึกษาวันนี้